First  Elected Executive Committee ( 2075-2078) 

Mr. Sachindra Prasad Chaudhary
President
Email:shambhunathyouthclub@gamil.com
Mobile: 98
 
 
Mr. Shusil Kumar Chaudhary
Mobile:
 
Mr. Shusil Kumar Chaudhary
Mobile:
 
Mr. Pramod Kumar Chaudhary
Mobile:

Ms. Shanti Kumari Chaudhary
Mobile:

Member-1
Mr. Basant Chaudhary
 
member-2
Mr. Anil Chaudhary
 
Member-3
Mr. Shiba Kumar Chaudhary

Member-4
Mr. lalit Chaudhary
 
Member-5
Ms. Janaki Kumari Chaudhary
 
Member-6
Ms. Ram Kumari Chaudhary
 
शंस्थापक पदाधिकारीहरु (२०७० -२०७५ सम्म )
SN  Name  Designation Address Mobile
Mr. Sachundra Prasad Chaudhary President Shambhunath-4, Saptari, Nepal  9851118436 
Mr. Sanjaya Chaudhary   Vice-President Shambhunath-4, Saptari, Nepal   
Shushil Chaudhary  Secretory Shambhunath-4, Saptari, Nepal   
Pramod Chaudhry  Vice-Secretory  Shambhunath-4, Saptari, Nepal   
Shanti Chaudhary  Treasurer Shambhunath-4, Saptari, Nepal 
Anil Chaudhry  Member-1 Shambhunath-4, Saptari, Nepal 
Arun Chaudhary   Member-2  Shambhunath-4, Saptari, Nepal 
Basant Chaudhary   Member-3  Shambhunath-4, Saptari, Nepal 
Shiva Kumar Chaudhary   Member-4  Shambhunath-4, Saptari, Nepal   
10 Ram Kumari Chaudhary   Member-5  Shambhunath-4, Saptari, Nepal   
11  Ram Kumari Chaudhary   Member-6  Shambhunath-4, Saptari, Nepal   
 
शंस्थापक सल्लाहकारहरु (२०७० -२०७५ सम्म ) 
क्र. स.    नाम   पेशा  ठेगाना   मोबाइल  
१  बेचु चौधरी   भू पु. वाद अध्यक्ष   शम्भुनाथ-५, सिरकजरी, सप्तरी  ९८५१११८४३६  
२  बेचु  चौधरी अधिवक्ता   शम्भुनाथ-५, सिरकजरी, सप्तरी    
३  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी समाज सेवी    शम्भुनाथ-५, सिरकजरी, सप्तरी    
४  रबिन्द्र प्रसाद चौधरी शिक्षक    शम्भुनाथ-५, सिरकजरी, सप्तरी    
५  ई. नागेन्द्र प्रसाद चौधरी इन्जिनियर   शम्भुनाथ-५, सिरकजरी, सप्तरी    
 
 
 
 

शम्भुनाथ प्रगतिशील युवा क्लब

शम्भुनाथ न.पा.-४, सिरकजरी, सप्तरी, नेपाल


मोबाइल : ९८४००५२०७०

इमेल :
shambhunathyouthclub@gmail.com

वेवसाइट :
www.shambhunathyouth.org.np

   

EMAIL US


Contact address

  SHAMBHUNATH YOUTH CLUB
  ||Shambhunath Youth Society||
  : Shambhunath Municipality-4, 
  ...Sirakjary, Saptari, Nepal.
  : +977 -9840052070
  : shambhunathyouthclub@gmail.com